Uw Privacy

PRIVACYVERKLARING

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Sign Display Shop verwerkt uw persoonsgegevens voor:

De acceptatie van uw bestelling.
Het tegengaan van overkreditering.
Uitvoering van overeenkomsten met u.
Relatiebeheer en managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Sign Display Shop, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kunnen Sign Display Shop en groepsvennootschappen samenwerkende partners inschakelen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van Sign Display Shop Informatie zal u slechts per e-mail of SMS worden gestuurd indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen informatie (meer) wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken aan ons.

Met betrekking tot informatie verkregen van Sign Display Shop kunt u bellen met: T:+31(0)33-25.81.919 , een e-mail sturen via onze website www.signdisplayshop.com of een brief sturen naar:

Sign Display Shop
ISCA Nederland B.V.
De Wel 12a
3871 MV te Hoevelaken

Door de Algemene Voorwaarden van Sign Display Shop te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat Sign Display Shop uw persoonsgegevens gebruikt voor credit scoring en Sign Display Shop BV Nederland informatie over uw kredietwaardigheid verstrekt aan het BKR te Tiel.

Adreswijzigingen:

Klanten zijn verplicht Sign Display Shop van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Sign Display Shop geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Sign Display Shop bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u Sign Display Shop om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

« Vorige